CFL 2000 – Centri Friûl Lenghe 2000

GDB TF – Grant Dizionari Bilengâl Talian-Furlan

DOF – Dizionari Ortografic Furlan in linie

COF – Coretôr Ortografic Furlan in linie

IF – Cooperative di Informazion Furlane

Comitât 482 – Comitât pai dirits linguistics dai furlans

Associazion 1511 – Associazion par ricuardâ la rivolte de Joibe Grasse dal 1511